Regulamin promocji „Rabat 5% za zapis do newslettera artvell.pl”

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „Rabat 5% za zapis do newslettera artvell.pl” realizowanej w Sklepie internetowym artvell.pl.
 1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
  a) Organizator – Ewelina Tarczyńska, zam. ul. Pogonowskiego 79, m.28, 90-569 Łódź;
  b) Klient – każda osoba biorąca udział w niniejszej Promocji;
  c) Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.; biorący udział w niniejszej Promocji;
  d) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  e) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
  f) Promocja – akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;
  g) Produkty promocyjne – wszystkie nieprzecenione produkty dostępne w ofercie Sklepu internetowego w okresie obowiązywania Promocji;
  h) Sklep internetowy- sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: https://artvell.pl/;
  i) Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami.


Okres i zasady trwania Promocji

 1. Promocja obowiązuje od dnia 11 marca 2021 do odwołania.
 2. Organizator umożliwia wszystkim Klientom, którzy w okresie trwania niniejszej Promocji wyrażą zgodę na otrzymywanie newslettera artvell.pl, uzyskanie kodu rabatowego, w wiadomości powitalnej w newsletterze, uprawniającego do rabatu w wysokości 5 % (słownie: pięciu procent) na zakupy Produktów nieprzecenionych w Sklepie internetowym.
 3. Kod rabatowy może zostać wykorzystany tylko raz.
 4. Wskazany rabat nie łączy się z innymi promocjami i akcjami wyprzedażowymi Organizatora.
 5. Cena z uwzględnieniem rabatu wskazanego w § 2 ust. 2 zostanie naliczona po wprowadzeniu w trakcie procesu zakupów kodu rabatowego w przeznaczonym do tego polu.

Zasady zwrotu i wymiany Produktów promocyjnych

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów promocyjnych bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów promocyjnych lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów promocyjnych.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu promocyjnego będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Zasady reklamacji

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji winny być zgłaszane w ciągu 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia zakończenia Promocji na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@artvell.pl z dopiskiem „ Reklamacja”.
 2. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni (słownie: czternastu dni) od chwili jej otrzymania i poinformuje o tym Klienta pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Klienta.

Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie Internetowym oraz w siedzibie Organizatora.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, do zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji lub do czasowego zawieszenia jej obowiązywania, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klientów przed dniem dokonania zmiany.
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.